Exkluzivní
seznámení s
prezentací profesora
Nicolau na kongresu
EAO 2016.

CHARAKTERISTICKÉ NANOSTRUKTURY NA POVRCHU SLActive27,28

Roxolid® SLA®
Roxolid® SLActive®

Nedávno objevené charakteristické nanostruktury na povrchu SLActive®, nyní poprvé dokazují, že topografie povrchu SLActive® se liší od SLA.®

TOP

Nanostruktury na povrchu SLACTIVE®
zvětšují povrch o více než 50%25

Zvětšení plochy povrchu implantátu:
+50% více než Roxolid ® SLA®

Osa Y: 1 = 100 %

Jak maximalizovat
povrch implantátu?

Podrobný in-vitro výzkum ukazuje, že
nanostruktury podporují brzkou osseointegraci23,24

ZVÝŠENÁ TVORBA FIBRINOVÉ SÍTĚ NA SLACTIVE® S NANOSTRUKTURAMI23,24

Povrch Roxolid® SLActive®
bez nanostruktur**
Povrch Roxolid® SLActive®
s nanostrukturami

SEM zobrazení tvorby fibrinových sítí na povrchu Roxolid® SLActive®. (15 min. inkubace s lidskou krví.)*

TOP

VYŠŠÍ MINERALIZACE KOSTNÍCH BUNĚK NA SLACTIVE® S NANOSTRUKTUROU23,24

Mineralizace lidských kostních buněk měřená po 28 dnech uložení na povrchu inkubovaném krví. Celkové koncentrace Ca2+ na konci kultivace jako funkce povrchu.*

* Empa, Švýcarská federální laboratoř pro materiálové vědy a technologie. www.empa.ch
** Experimentální povrch pro studium vlivu nanostruktur

OKAMŽITÉ
ZATÍŽENÍ

Vysoká prediktabilita
u okamžitého zatížení

RIZIKOVÍ
PACIENTI

Přetrvávající míra
úspěšnosti ve skupině
rizikových pacientů

ZDOKONALENÁ
TVORBA KOSTI

Signifikantně
vyšší tvorba nové
kostní masy

Nastavení standardů pro úspěšnou léčbu.
Výkon za hranicí představivosti.

Spolu se světovými klinickými odborníky, studoval Straumann klinické výsledky SLActive® implantátů u nejsložitějších zdravotních stavů a léčebných protokolů, aby prokázali vynikající výsledky hojení s povrchem SLActive®.

Díky novým poznatkům a dostupným datům můžete zjistit, jaké Vám nabízí výhody a jak opravdu fenomenální výkon SLActive® může pomoci maximalizovat schopnosti hojení Vašich pacientů.

MÍRA PŘEŽITÍ IMPLANTÁTU
PŘI OKAMŽITÉM ZATÍŽENÍ
PO 10ti LETECH2
 
98.2%
míra přežití
Randomizovaná kontrolovaná
multicentrická studie.

MÍRA ÚSPĚŠNOSTI
IMPLANTÁTU U OZÁŘENÝCH
PACIENTŮ S KOMPROMISNÍ
NABÍDKOU KOSTI3

100%
míra úspěšnosti

Randomizovaná
klinická zkouška

TOP

Okamžité zatížení

s dlouhodobými výsledky

Okamžité zatížení umožňuje pacientovi užívat si protetické náhrady ihned po implantaci. 
Avšak tento náročný protokol přináší vyšší riziko selhání implantátu.

MÍRA PŘEŽITÍ IMPLANTÁTŮ
PŘI OKAMŽITÉM ZATÍŽENÍ
PO 10ti LETECH2
98,2%
míra přežití
Randomizovaná kontrolovaná
multicentrická studie
 • Nová dlouhodobá data z náhodně kontrolované, multicentrické studie vykazují vynikající výsledky SLActive® u okamžitého zatížení
 • Ve skutečnosti SLActive® implantáty po 10ti letech vykazují míru úspěšnosti 98,2% v náročných protokolech.2

Klíčoví výzkumníci stojící za studií

TOP
Přehled studie ke stažení
TOP

SLActive® u ozařovaných pacientů.

Prediktabilita za hranicí očekávání

Jedna z nejnáročnějších skupin pacientů pro implantologický zákrok zahrnuje pacienty s kombinovanou léčbou nádorového onemocnění, chemoterapie a radioterapie. Kvalita kosti u těchto pacientů je velice kompromisní.

SLActive® výkon u ozařovaných pacientů

Výsledky po roce3
Výsledky po 5ti letech13,14
Náhodné klinické zkoušky:3
 • 102 implantátů, 20 pacientů
 • Pooperační, radioterapie a chemoterapie po orálním karcinomu
* Kritéria úspěšnosti dle Buser D. et al. Dlouhodobá stabilita osseointegrovaných implantátů v případě augmentace kosti: 5ti letá prospektivní studie u částečně bezzubých pacientů. Int J Periodont Restor Dent. 2002; 22: 108–17.
** Upraveno, údaj bez pacientů, kteří zamřeli na rakovinu.

5leté období sledování:
nejnovější publikace

Co říkají odborníci

TOP


AKTUALITA z Dental Tribune International

Sledujte rozhovor s profesorem Nelsonem pro podrobnější informace o této studii a problematice protetické rehabilitace u ozařovaných pacientů.

Zjistěte, jak implantáty SLActive® zlepšily kvalitu života těchto pacientů.

TOP
Přehled studie ke stažení
TOP

Nekompromisní výkon.

Dokonce i u diabetických pacientů.

 • Pacienti s cukrovkou mají sníženou schopnost hojení15,16 ran, což ohrožuje implantát
 • V celosvětovém měřítku, 1 z 6 lidí starších 60ti let trpí cukrovkou.17

Vzhledem k tomu, že polovina všech pacientů s cukrovkou typu 2 není diagnostikována17, jak mohou lékaři řešit toto riziko zejména u starších pacientů?


Rostoucí klinické důkazy o vysoce predikabilním výkonu SLActive u pacientů s cukrovkou:

Nová klinická studie19, která srovnává výsledky SLActive® u pacientů s cukrovkou a bez ukazuje spolehlivé výsledky u implantátů SLActive:

 • 100 % úspešnost implantátu v diabetické skupině po 2 letech
 • Změny kosti jsou podobné jako u zdravých jedinců
 • I přes pozorovanou nižší úroveň kvality kosti, všechny implantáty vykazovaly dobrou primární stabilitu

VÝKON U SKUPINY
PACIETŮ S CUKROVKOU19

100%
míra úspěšnosti

Potenciální kontrolní případová
klinická studie (14 diabetických a
14 nediabetických jedinců)

Klíčoví výzkumníci stojící za studií

Co říkají odborníci

TOP
Stáhnout souhrn studie
2-year results, as presented at EAO 2017
TOP

Použití implantátů u kuřáků je často spojeno s vysokou mírou selhání, rizikem pooperačních infekcí a ztrátou marginální kosti.29


VYSOKÁ PREDIKTABILITA U KUŘÁKŮ:
 • Nedávná klinická studie srovnávající úspěšnost SLActive® u skupin pacientů kuřáků a nekuřáků vykazovala vynikající výsledky s povrchem SLActive®:
 • Implantáty Roxolid® SLActive® s úzkým průměrem ukázaly 100 % úspěšnost u kuřáků po 6 měsících.
 • Žádný rozdíl ve ztrátě marginální kosti mezi kuřáky a nekuřáky

Výsledky u skupiny
pacientů kuřáků30

100%
úspěšnost
Prospektivní kontrolní
případová klinická studie
(37 kuřáků a 36 nekuřáků)
TOP
Povrch Roxolid SLActive® stimuluje brzkou protizánětlivou buněčnou odezvu20
 • Nový výzkum ukazuje, že povrch SLActive® stimuluje brzkou protizánětlivou buněčnou odezvu ve srovnání s povrchem bez SLActive; měřeno in vitro jako snížení prozánětlivých markerů* a zvýšení protizánětlivých** markerů.31
 • SLActive® je spojen se zvýšenou protizánětlivou makrofágovou reakcí v brzké fázi hojení u zdravých i diabetických zvířat. To může být důležitým mechanismem ke zlepšení kosterního hojení za zhoršených systémových podmínek.21
Na 95. Generálním zasedání mezinárodní asociace pro dentální výzkum, USA byla prezentována zcela nová data o protizánětlivé reakci buněk na povrchu SLActive®:
 
Zjistěte více
*Il1b, Il6, Tnfa, IL-1beta, IL-6, TNF-alpha, (prozánětlivé)
**Il10, Tgfb1, Chil3, Rentla, IL-4, IL-10 (protizánětlivé)
TOP
Stáhněte si brožuru SLActive®
TOP

Zdokonalená regenerace kosti

Dokonce i v kompromisních místech

Zdokonalená
tvorba kosti

Defekty kosti můžou výrazně ohrozit prediktabilitu a osseointegraci.

 • V současné preklinické studii22, SLActive® po osmi týdnech ukazuje výrazně vyšší tvorbu nové kostní hmoty ve srovnání se standardním hydrofobním povrchem Straumann® SLA®

Tvorba nové kosti po 8 týdnech

Histologické pohledy na kost (nová kost a augmentační materiál) 8 týdnů po augmentaci.

Co říkají odborníci

TOP

Objevte sílu hojení vysoce výkonného povrchu

Co říkají odborníci

TOP

REFERENCES

1 Straumann SLActive implants compared to Straumann SLA implants. Lang NP, Salvi GE, Huynh-Ba G, Ivanovski S, Donos N, Bosshardt DD. Early osseointegration to hydrophilic and hydrophobic implant surfaces in humans. Clin Oral Implants Res. 2011 Apr;22(4):349-56. doi: 10.1111/j.1600-0501.2011.02172.x; Rupp F, Scheideler L, Olshanska N, de Wild M, Wieland M, Geis-Gerstorfer J. Enhancing surface free energy and hydrophilicity through chemical modification of microstructured titanium implant surfaces. Journal of Biomedical Materials Research A, 76(2):323-334, 2006. ; De Wild M. Superhydrophilic SLActive® implants. Straumann document 151.52, 2005 ; Katharina Maniura. Laboratory for Materials – Biology Interactions Empa, St. Gallen, Switzerland Protein and blood adsorption on Ti and TiZr implants as a model for osseointegration. EAO 22nd Annual Scientific Meeting, October 17 – 19 2013, Dublin ; Schwarz, F., et al., Bone regeneration in dehiscence-type defects at non-submerged and submerged chemically modified (SLActive®) and conventional SLA® titanium implants: an immunohistochemical study in dogs. J Clin.Periodontol. 35.1 (2008): 64–75. ; Rausch-fan X, Qu Z, Wieland M, Matejka M, Schedle A. Differentiation and cytokine synthesis of human alveolar osteoblasts compared to osteoblast-like cells (MG63) in response to titanium surfaces. Dental Materials 2008 Jan;24(1):102-10. Epub 2007 Apr 27. ; Schwarz F, Herten M, Sager M, Wieland M, Dard M, Becker J. Histological and immunohistochemical analysis of initial and early osseous integration at chemically modified and conventional SLA® titanium implants: Preliminary results of a pilot study in dogs. Clinical Oral Implants Research, 11(4): 481-488, 2007. Raghavendra S, Wood MC, Taylor TD. Int. J. Oral Maxillofac. Implants. 2005 May–Jun;20(3):425–31. 9 Oates TW, Valderrama P, Bischof M, Nedir R, Jones A, Simpson J, Toutenburg H, Cochran DL. Enhanced implant stability with a chemically modified SLA® surface: a randomized pilot study. Int. J. Oral Maxillofac. Implants. 2007;22(5):755–760.

2 Nicolau P, Guerra F, Reis R, Krafft T, Benz K, Jackowski J. 10-year outcomes with immediate and early loaded implants with a chemically modified SLA surface. Quintessence Int. 2018 Dec 18:2-12.

3 Patients treated with dental implants after surgery and radio-chemotherapy of oral cancer. Heberer S, Kilic S, Hossamo J, Raguse J-D, Nelson K. Rehabilitation of irradiated patients with modified and conventional sandblasted, acid-etched implants: preliminary results of a split-mouth study. Clin. Oral Impl. Res. 22, 2011; 546–551.

4 Yerit, K., Posch, M., Seemann, M., Hainich, S., Dortbudak, O., Turhani, D., Ozyuvaci, H., Watzinger, R. and Ewers, R. (2006) Implant Survival in Mandibles of Irradiated Oral Cancer Patients. Clinical Oral Implants Research, 17, 337-344. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0501.2005.01160.x.

5 Verdonck, H.W.D., Meijer, G.J., Laurin, T., Nieman, F.H.M., Stoll, C., Riediger, D., Stoelinga, P.J.W. and de Baat, C. (2007) Assessment of Vascularity in Irradiated and Non-Irradiated Maxillary and Mandibular Alveolar Minipig Bone Using Laser Doppler Flowmetry. International Journal of Oral Maxillofacial Implants, 22, 774-778.

6 Hu, W.W., Ward, B.B., Wang, Z. and Krebsbach, P.H. (2010) Bone Regeneration in Defects Compromised by Radiotherapy. Journal of Dental Research, 89, 77-81. http://dx.doi.org/10.1177/0022034509352151.

7 Wang, R., Pillai, K. and Jones, P.K. (1998) Dosimetric Measurements of Scatter Radiation from Dental Implants in Stimulated Head and Neck Radiotherapy. International Journal of Oral Maxillofacial Implants, 13, 197-203.

8 Grotz, K.A., Al-Nawas, B., Piepkorn, B., Reichert, T.E., Duschner, H. and Wagner, W.(1999) Micromorphological Findings in Jaw Bone after Radiotherapy. Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 3, 140-145.

9 Chambrone L, Mandia J, Shibli JA, Romito GA, Abrahao M. Dental Implants Installed in Irradiated Jaws: A Systematic Review. Journal of Dental Research. 2013;92(12 Suppl):119S-130S. doi:10.1177/0022034513504947.

10 Shugaa-Addin B, Al-Shamiri H-M, Al-Maweri S, Tarakji B. The effect of radiotherapy on survival of dental implants in head and neck cancer patients. Journal of Clinical and Experimental Dentistry. 2016;8(2):e194-e200. doi:10.4317/jced.52346.

11 Nooh N. Dental implant survival in irradiated oral cancer patients: a systematic review of the literature. Int J Oral Maxillofac Implants. 2013 Sep-Oct;28(5):1233-42. doi: 10.11607/jomi.3045.

12 Dholam KP, Gurav SV. Dental implants in irradiated jaws: A literature review. J Can Res Ther [serial online] 2012 [cited 2016 Aug 17];8:85-93. Available from: http://www.cancerjournal.net/text.asp?2012/8/6/85/92220.

13 Nelson, K., Stricker, A., Raguse, J.-D. and Nahles, S. (2016), Rehabilitation of irradiated patients with chemically modified and conventional SLA implants: a clinical clarification. J Oral Rehabil, 43: 871–872. doi:10.1111/joor.12434

14 C. NACK, J.-D. RAGUSE, A. STRICKER , K. NELSON & S. NAHLES. Rehabilitation of irradiated patients with chemically modified and conventional SLA implants: five-year follow-up. Journal of Oral Rehabilitation 2015 42; 57—64.

15 Devlin H, Garland H, Sloan P. Healing of tooth extraction sockets in experimental diabetes mellitus. J. of Oral Maxillofac. Surg. 1996; 54:1087-1091

16 Wang F1, Song YL, Li DH, Li CX, Wang Y, Zhang N, Wang BG. Type 2 diabetes mellitus impairs bone healing of dental implants in GK rats. Diabetes Res Clin Pract. 2010; 88:e7-9.

17 IDF Diabetes Atlas, 7th Edition, 2015 http://www.diabetesatlas.org/.

18 US Centers for Disease Control and Prevention. Diabetes 2014 report card. Available from: www.cdc.gov/diabetes/library/reports/congress.html. Accessed September 2015.

19 El Chaar E, Zhang L, Zhou Y, Sandgren R, Fricain JC, Dard M, Pippenger B, Catros S. Osseointegration of Superhydrophilic Implants Placed in Defect Grafted Bones. Int J Oral Maxillofac Implants. 2019 March/April;34(2):443–450.

20 Hotchkiss KM, Ayad NB, Hyzy SL, Boyan BD, Olivares-Navarrete R. Dental implant surface chemistry and energy alter macrophage activation in vitro. Clin. Oral Impl. Res. 00, 2016, 1–10. doi: 10.1111/clr.12814.

21 Lee R, Hamlet SM, Ivanovski S. The influence of titanium surface characteristics on macrophage phenotype polarization during osseous healing in type I diabetic rats: A pilot study. Clin Oral Impl Res (accepted 4/8/2016).

22 Straumann (2016). SLActive supports enhanced bone formation in a minipig surgical GBR model with coronal circumferential defects. Unpublished data.

23 Müller E, Rottmar M, Guimond S, Tobler U, Stephan M, Berner S, Maniura K The interplay of surface chemistry and (nano-)topography defines the osseointegrative potential of Roxolid® dental implant surfaces. eCM Meeting Abstracts 2017, Collection 3; SSB+RM (page 31).

24 EMPA (2017) Report additional experiments: Impact of RXD SLA, RXD SLAnano, RXD SLActive, and RXD pmod SLA surfaces on protein adsorption, blood coagulation, and osteogenic differentiation of HBCs. Final report: Impact of RXD SLA, RXD SLAnano, RXD SLActive, and RXD pmod SLA surfaces on protein adsorption, blood coagulation, and osteogenic differentiation of HBCs. EMPA, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (data on file).

25 Strauamnn (2017) Developed area ratio by nanostructures on Rxd modMA surface. Report SR0748. Unpublished data.

26 Wennerberg A, Albrektsson T. On implant surfaces: a review of current knowledge and opinions. Int J Oral maxillofac Implants 2009: 24:63-74

27 Kopf BS, Ruch S, Berner S, Spencer ND, Maniura-Weber K. 2015. The role of nanostructures and hydrophilicity in osseointegration: In-vitro protein-adsorption and blood-interaction studies. J Biomed Mater Res Part A2015:103A:2661–2672.

28 Wennerberg A, Jimbo R, Stübinger S, Obrecht M, Dard M, Berner S. Nanostructures and hydrophilicity influence osseointegration – A biomechanical study in the rabbit tibia. Clin. Oral Impl. Res. 25, 2014, 1041–1050doi: 10.1111/clr.12213

29 Chrcanovic BR, Albrektsson T, Wennerberg A Smoking and dental implants: A systematic review and meta-analysis. J Dent. 2015 May;43(5):487-98

30 ChenY, Man Y Clinical evaluation of SLActive Titaniumzirconium narrow diameter implants for anterior and posterior crowns in smokers and nonsmokers group. Presented at the ITI World Symposium, Basel, May4-6, 2017 Abstract booklet: Clinical Research 045, p18.

31 Hotchkiss KM et al. Novel in vitro comparative model of osteogenic and inflammatory cell response to dental implants. Dent Mater. 2019 Jan;35(1):176-184.

32 Hsu JT, Shen YW, Kuo CW, Wang RT, Fuh LJ, Huang HL. Impacts of 3D bone-to- implant contact and implant diameter on primary stability of dental implant. J Formos Med Assoc. 2017 Aug;116(8):582-590. ; Buser D, Schenk RK, Steinemann S, Fiorellini JP, Fox CH, Stich H. Influence of surface characteristics on bone integration of titanium implants. A histomorphometric study in miniature pigs. J Biomed Mater Res. 1991 Jul;25(7):889-902 ; Smeets R, Stadlinger B, Schwarz F, Beck-Broichsitter B, Jung O, Precht C, Kloss F, Gröbe A, Heiland M, Ebker T. Impact of Dental Implant Surface Modifications on Osseointegration. Biomed Res Int. 2016;2016:6285620. ; Goyal N., Priyanka R. K. Effect of various implant surface treatments on osseointegration – a literature review. Indian Journal of Dental Sciences. 2012;4:154–157

TOP